Základní informace

Always
active

Společnost M.G.P. byla založena v roce 1991 jako jedna z prvních privátních organizací, která získala povolení k distribuci radioaktivních preparátů v původním Československu. V roce 1993 po rozdělení Československa byla založena MGP Bratislava jako samostatný slovenský právní subjekt. Od roku 2003 jsme držitelem certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 společnosti Lloyd’s Register LRQA a certifikátu Správné distribuční praxe vydaného Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SÚKL). Dále jsme držitelem povolení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) k celé řadě radiačních činností a dalších činností podléhajících povolení:

  • dovoz, vývoz, distribuce uzavřených radionuklidových zdrojů (URZ) a zařízení s nimi
  • hodnocení vlastností URZ a zařízení s nimi
  • opravy a servis zařízení s URZ
  • dovoz, vývoz a distribuce otevřených radionuklidových zdrojů
  • dovoz a distribuce generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
  • hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření – generátorů záření určených ke kontrole zavazadel
  • zajištění soustavného dohledu dohlížející osobou
  • provádění přípravy a další odborné přípravy pro získání zvláštní odborné způsobilosti, odborné přípravy osob zajišťujících radiační ochranu registranta

Od svého vzniku se specializujeme na dodávky radioaktivních preparátů pro zdravotnictví, vědu a výzkum a technické použití. V současné době distribuujeme radiofarmaka a kontrastní látky firmy GE HEALTHCARE (dříve Amersham), radiofarmaka firmy AAA (Advanced Accelerator Applications, součást skupiny Novartis), radiofarmaka a přístroje firmy Eckert and Ziegler a dodáváme radionuklidové zdroje pro gama radiografii firmy Izotop. Dále dodáváme veškeré produkty QSA GLOBAL (dříve AEA Technology).
Pro vědu a výzkum dodáváme přístroje NanoDrop firmy Thermo Scientific, veškerý sortiment přístrojů a chemikálií od firmy MP Biomedicals (dříve ICN) a firmy Mobitec. Dodáváme radioaktivní preparáty firem Hartmann Analytic, ARC, Moravek, Perkin Elmer a na objednávku od jakéhokoli dodavatele.

Stále rozšiřující se aktivitou je smluvní doprava radioaktivních preparátů v Evropě.
Zabýváme se těmito činnostmi: dovoz, vývoz, distribuce a smluvní přeprava radionuklidových zdrojů, resp. radioaktivních látek, chemikálií a kontrastních látek pro medicínské, vědecké, výzkumné a technické použití a přístrojů pro detekci ionizujícího záření. Dále pořádáme kurzy radiační ochrany k získání zvláštní odborné způsobilosti a kurzy radiační ochrany pro registranty. V roce 2017 jsme získali oprávnění Ministerstva zdravotnictví k provádění externího klinického auditu na pracovištích nukleární medicíny a radiodiagnostických pracovištích.

Provádíme zkoušky zdrojů ionizujícího záření – přejímací zkoušky a zkoušky dlouhodobé stability radionuklidových zdrojů a zařízení s nimi a generátorů záření určených ke kontrole nákladů.

Podle požadavků zákazníka zpracujeme/připravíme dokumentaci pro získání povolení SÚJB, příp. provedeme aktualizaci dokumentace podle nové legislativy v oblasti využívání ionizujícího záření.

Firma M.G.P. má pro své činnosti vytvořeny všechny zákonné podmínky, které vyžaduje český právní řád.

Politika
kvality a certifikáty

M.G.P. pracuje v souladu s dokumentem politika kvality a je držitelem řady certifikátů.
Blíže zde.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754