ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Always
active

Spoločnosť M.G.P. bola založená v roku 1991 ako jedna z prvých privátnych organizácii, ktorá získala povolenie na distribúciu rádioaktívnych materiálov v bývalom Československu. V roku 1993 po rozdelení Československa bolo založené MGP ako samostatný slovenský právny subjekt.

Od roku 2003 je M.G.P. držiteľom certifikátu Systému managementu kvality ISO 9001 spoločnosti Lloyd’s Register LRQA s rozšírením platnosti na bratislavské MGP. MGP od roku 2012 držiteľom certifikátu Správnej veľkodistribučnej praxe vydaného Štátnym ústavom pre kontrolu liečiv (ŠÚKL).

Od svojho vzniku sa špecializuje na dodávky rádioaktívnych výrobkov pre zdravotníctvo, vedu a výskum a technické použitie. V súčasnej dobe je autorizovaným distribútorom rádiofarmák viacerých držiteľov a distribútorom kontrastný látok firmy GE HEALTHCARE (predtým Amersham), dodáva všetky výrobky QSA GLOBAL (predtým AEA Technology), všetok sortiment rádioaktívnych a nerádioaktívnych chemikálií od firmy MP Biomedicals (predtým ICN) a výrobky pre výskum od radu ďalších dodávateľov. Firma taktiež dodáva rádionuklidové zdroje na gama rádiografiu od maďarskej firmy IZOTOP.

Stále rozširujúcou sa aktivitou M.G.P. je zmluvná doprava rádioaktívnych materiálov v Európe podľa ADR.

V Slovenskej republike sa zaoberáme týmito činnosťami: nákup, distribúcia a preprava radioaktívnych materiálov (hlavne radiofarmak), chemikálií a kontrastných látok pre medicínske, vedecké, výskumné a technické použitie a prístrojmi na detekciu ionizujúceho žiarenia.

Firma MGP má pre svoje činnosti vytvorené všetky zákonné podmienky, ktoré vyžaduje slovenský právny poriadok.

Politika
kvality a certifikáty

MGP pracuje v súlade s dokumentom politika kvality a je držitelom rôznych certifikátov.
Bližšie tu.

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2024 — All rights reserved.
Společnost zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brnĕ pod spisovou značkou C 2754
Zpracování osobních údajů