Nukleárna
medicína

V súčasnosti sme certifikovanými distribútormi rádiofarmák v České republike a na Slovensku firiem AAA (Advanced Accelerator Applications, skupina Novartis), Blue Earth Diagnostics (súčasť spoločnosti Bracco), Eckert & Ziegler, GE Healtcare a Izotop.

AAA

AAA je lídrom v teranostike v nukleárnej medicíne. Teranostika je nová oblasť medicíny, ktorá kombinuje špecifickú cielenú terapiu založenú na špecifických cielených diagnostických testoch. AAA vyvíja rôzne teranostické páry pre onkologické indikácie, ktoré zahŕňajú rádioaktívne značené cieľové molekuly fluórom-18 (18F) alebo gáliom-68 (68Ga) používané na presné zobrazovanie. Na cielenú terapiu potom využíva cieľové molekuly značené hlavne lutéciom-177 (177Lu) alebo aktíniom-225 (225Ac).

Blue Earth Diagnostic

Spoločnosť Blue Earth Diagnostics bola založená v roku 2014 uznávanými odborníkmi na klinický vývoj a komercializáciu inovatívnych liekov nukleárnej medicíny. Zaoberá sa hlavne vývojom rádiofarmák pre PET zobrazovanie karcinómu prostaty.

ECKERT & ZIEGLER

Radiopharma predstavuje dve obchodné jednotky skupiny Eckert & Ziegler. Ide o špecialistu v oblasti molekulárneho zobrazovania a nukleárnej medicíny dodávajúceho rôzne rádiofarmaká, rádiochemikálie a súvisiace prístroje na syntézu a kontrolu kvality.

GE HEALTHCARE

GE Healthcare je popredný výrobca diagnostických a terapeutických liekov pre nukleárnu medicínu. Vo svojom výrobnom programe nadväzuje na tradičného dodávateľa, firmu Amersham. Diagnostické rádiofarmaká sa uplatňujú hlavne v nukleárnej neurológii, kardiológii alebo endokrinológii, a to ako pri SPECT tak PET zobrazovaní.
GE dodáva škálu terapeutických rádiofarmák ako pre klasickú liečbu ochorení štítnej žľazy, tak pre ďalšie onkologické ochorenia.

IZOTOP

Institute of Isotope je hlavným maďarským centrom pre výskum, vývoj a výrobu rádioizotopov.
Hlavné činnosti spoločnosti zahŕňajú nasledujúce oblasti: rádiochemikálie, rádiofarmaká na diagnostické a terapeutické použitie, priemyselné zdroje na rádiografiu, kity na značenie, vlastnú syntézu rôznych rádioaktívnych zlúčenín a služby v oblasti radiačnej techniky.

Informácie o našich
významných rádiofarmakách

A ďalej SomaKit TOC, Lutathera, GalliaPharm a Axumin.

Ak máte záujem o bližšie informácie o nukleárnej medicíne, odporúčame vám stránky Slovenskej spoločnosti nukleárnej medicíny a radiačnej hygieny.

Pre nukleárnu
medicínu ponúkame:

 • prístroje na monitorovanie ionizujúceho žiarenia
  • elektronický osobný dozimeter
  • meradlo povrchovej kontaminácie
  • meradlo príkonu dávkového ekvivalentu
 • prístroje pre navigovanú chirurgiu
  • C-TRAK
 • prístroje na kontrolu kvality
  • HPLC
  • TLC
 • referenčné zdroje
 • kalibračné etalóny pre gamakamery
 • boxy na prípravu farmák

Obsah určený len pre
odbornú verejnosť

Vstupujete na stránky, ktoré obsahujú informácie určené výhradne zdravotníckym odborníkom, a nie laickej verejnosti. Zdravotníckym odborníkom sa rozumie osoba, ktorá je oprávnená predpisovať alebo vydávať lieky (najmä lekár, lekárnik).
Kliknutím na odkaz „Áno, pokračovať“ beriete na vedomie, že informácie uvedené ďalej na týchto stránkach nie sú určené laickej verejnosti, ale sú určené zdravotníckym odborníkom, a to so všetkými rizikami a dôsledkami z toho vyplývajúcimi pre laickú verejnosť.

Tieto riziká zahŕňajú najmä
možnosť chybnej interpretácie informácií ďalej uvedených, nesprávneho úsudku, čo sa týka vlastného zdravotného stavu či možnosti vzniku mylnej preferencie vo vzťahu k určitému lieku. Beriete na vedomie, že o vhodnosti prípadnej liečby určitým liekom, ktorého výdaj je viazaný na lekársky predpis, rozhoduje váš lekár v spolupráci s vami. O vhodnosti liečby liekom, ktorého výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, by ste sa mali vždy poradiť s vaším lekárom alebo lekárnikom.


Áno, pokračovať Prejsť na úvodnú stránku

Copyright © M.G.P. spol. s r.o. 2023 — All rights reserved.
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Bratislavě pod spisovou vložkou číslo: 289/B